چهارشنبه, 09 آذر 1401
 

قبولي بدون كنكور در مقطع كارشناسي ارشد

 

 

سركار خانم مهندس كريمي

 

كسب رتبه اول در مقطع كارشناسي مهندسي كامپيوتر در موسسه آموزش عالي اسرار و پذيرش بدون آزمون از سوي ستاد استعداد هاي درخشان در مقطع كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر دانشگاه فردوسي مشهد، افتخار بزرگي براي اين موسسه است. اين موفقيت را به شما و استادان محترم گروه كامپيوتر تبريك مي گوييم.

 

هيئت رئيسه موسسه آموزش عالي اسرار