شنبه, 21 تیر 1399

 جناب آقاي كريميان دانشجوي محترم رشته عمران موسسه آموزش عالي اسرار

 

كسب رتبه دوم مسابقات سازه ماكاروني در جشنواره هفته پژوهش و فناوري استان خراسان رضوي كه با مشاركت دانشگاهها و موسسات آموزش عالي استان برگزار گرديد را به جنابعالي و استادان محترم گروه عمران تبريك ميگوييم.

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                  دفتر مديريت پژوهش و فناوري