چهارشنبه, 09 آذر 1401
 

کتب برگزیده در نهمین دوره انتخاب کتاب سال استان

 

مدير محترم دفتر برنامه ريزي راهبردي موسسه جناب آقاي دكتر دعايي 

 

انتخاب دوكتاب جنابعالي با عناوين : "نظريه ها و فرآيند هاي ارتباطات سازماني"  و " فرهنك توصيفي مديريت منابع انساني" به عنوان كتب برگزيده در نهمين دوره انتخاب كتاب سال استان خراسان رضوي در حوزه علوم اجتماعي را به جنابعالي تبريك مي گوييم. اميد است همواره در جهت گسترش علم و دانش و اخلاق و كسب افتخارات بيش از پيش موفق و مويد باشيد.

                                                                           هيات موسس و اعضاء هيات علمي موسسه آموزش عالي اسرار