پنج شنبه, 10 مهر 1399
 

رشته های تحصیلی

 

رشته های تحصیلی

 

رشته ها ، مقاطع تحصیلی، برنامه های درسی مصوب وزارت علوم و چارت پیشنهادی گرایش های موجود در گروههای آموزشــی مختلف موسسه درحال حاضر عبارتند از :

 

گروه عمران

 

1.     عمران سازه (کارشناسی ارشد)   سرفصل دروس

2.مهندسی عمران - محیط زیست (کارشناسی ارشد)

3.     مهندسی عمران (کارشناسی)     سرفصل دروس

4.     مهندسی تکنولوژی عمران- عمران (کارشناسی ناپیوسته)

5.     کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان( کاردانی)

6.     ساختمان  -کارهای عمومی ساختمان( کاردانی پیوسته)

7.      مهندسی تکنولوژی ساختمان (کارشناسی ناپیوسته)

8.مهندسی اجرائی عمران(کارشناسی ناپیوسته)       سرفصل دروس

گروه کامپیوتر

 

9.     مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر(کارشناسی ناپیوسته)

10.     کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر (کاردانی پیوسته)

      گروه برق

 

11. مهندسی تکنولوژی الکترونیک (کارشناسی ناپیوسته)

12.الکتروتکنیک – برق صنعتی (کاردانی پیوسته)

13.الکترونیک – الکترونیک عمومی(کاردانی پیوسته)

14. مهندسی برق - قدرت (کارشناسی ناپیوسته)

15. مهندسی برق - قدرت (کارشناسی پیوسته)

16.مهندسی انرژی(کارشناسی پیوسته)

گروه معماری

 

16.مهندسی تکنولوژی معماری(کارشناسی ناپیوسته)

17.مهندسی معماری (کارشناسی پیوسته)

18.معماری(کاردانی1- 2)

19.نقشه کشی معماری – معماری(کاردانی پیوسته1- 2 )

گروه صنایع

 

19.مهندسی صنایع(کارشناسی)        سرفصل دروس

20. مهندسی صنایع- سیستمهای مالی (کارشناسی ارشد) سرفصل دروس

 

گروه حسابداری

 

21.حسابداری بازرگانی- حسابداری(کاردانی پیوسته)

22. علمی کاربردی حسابداری (کارشناسی ناپیوسته)