چهارشنبه, 09 آذر 1401
 

رشته های تحصیلی

 

رشته های تحصیلی

 

رشته ها ، مقاطع تحصیلی، برنامه های درسی مصوب وزارت علوم و چارت پیشنهادی گرایش های موجود در گروههای آموزشــی مختلف موسسه درحال حاضر عبارتند از :

 

گروه عمران

 

 1.     مهندسی  عمران - سازه (کارشناسی ارشد)   سرفصل دروس

 

 2.     مهندسی عمران - محیط زیست (کارشناسی ارشد)

 

 3.  مهندسی عمران - آب و سازه های هیدرولیکی (کارشناسی ارشد)

   4.   مهندسی عمران (کارشناسی)    سرفصل دروس

 5.  مهندسی اجرائی عمران(کارشناسی ناپیوسته)       سرفصل دروس

 6.   مهندسی تکنولوژی عمران- عمران (کارشناسی ناپیوسته)

7.    مهندسی تکنولوژی ساختمان (کارشناسی ناپیوسته)

8 .کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان( کاردانی)

     9.  ساختمان  -کارهای عمومی ساختمان( کاردانی پیوسته) 

10.  عمران  -کاردانی پیوسته عمران ( کاردانی پیوسته)

 

 

گروه کامپیوتر

 

10.     مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر(کارشناسی ناپیوسته)

11.     کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر (کاردانی پیوسته)

      گروه برق

 

12. مهندسی تکنولوژی الکترونیک (کارشناسی ناپیوسته)

13.الکتروتکنیک – برق صنعتی (کاردانی پیوسته)

14.الکترونیک – الکترونیک عمومی(کاردانی پیوسته)

15. مهندسی برق - قدرت (کارشناسی ناپیوسته)

16. مهندسی برق - قدرت (کارشناسی پیوسته)

17.مهندسی انرژی(کارشناسی پیوسته)

18. الکترونیک -ورودی های 1400 (کاردانی پیوسته )

19. الکتروتکنیک -ورودی های 1400 (کاردانی پیوسته )

گروه معماری

 

20.مهندسی تکنولوژی معماری کارشناسی ناپیوسته 1400 به بعد (نیمسال اول و دوم    نیمسال سوم و چهارم) و کارشناسی ناپیوسته معماری (قبل از 1400)

21.مهندسی معماری (کارشناسی پیوسته)

22.معماری(کاردانی قدیم 1- 2) (کاردانی 1400 به بعد 1- 2)

 

گروه صنایع

 

24.مهندسی صنایع(کارشناسی)        سرفصل دروس

25. مهندسی صنایع- سیستمهای مالی (کارشناسی ارشد) سرفصل دروس

 

گروه حسابداری

 

26.حسابداری بازرگانی- حسابداری(کاردانی پیوسته)

27. علمی کاربردی حسابداری (کارشناسی ناپیوسته)

28. مدیریت دولتی (کارشناسی)