چهارشنبه, 09 آذر 1401

موسسه آموزش عالی اسرار، حامی تنیس نوجوانان خراسان رضوی در مسابقات نوجوانان زیر 14 سال آسیایی(ارومیه): کسب مقام قهرمانی توسط سینا مقیمی (متن خبر) ( تصاویر 1 2 3 4 5 6 7 )