سه شنبه, 25 تیر 1398
 

هیات امنا

 

 

اعضاي هيات امناء

 

1- محمد رزمجو - رئيس هيئت امناء

 
 -2دكتر احمد محقر- نماينده وزير محترم علوم، تحقیقات و فناوری


 -3مهندس احسان ارکانی  - نماينده استاندار محترم خراسان رضوی


 -4دكتر محمود نقيب زاده -  عضو هيات امناء


 -5دكتر محمد حسين يغمايي مقدم -  عضو هيات امناء


 -6محمد مهدی اشرافی بجستانی- عضو هيات امناء


 -7حجه الاسلام امراله سبحاني نيا - عضو هيات امناء


 -8دكتر فرهنگ حداد - عضو هيات امناء