سه شنبه, 25 تیر 1398
 

هیات مؤسس

 

اعضای هیـات مؤسس

 

 -1دکتر حبیب اله دعائی - ریاست

 

 -2 دکتر حمید اجتهادی  - رئیس هیات مؤسس

 

 -3دکتر علی مقیمی -عضو هیات  مؤسس

 

 -4دکتر  محمد رضا  امیرحسنخانی عضو هیات  مؤسس

 

 -5حجه الاسلام امراله سبحانی نیا - معاونت دانشجویی و فرهنگی وعضو هیات  مؤسس

 

 -6محمد مهدی اشرافی بجستانی - معاونت آموزشی و تحصیلات  تکمیلی وعضو هیات  مؤسس

 

 -7محمد رزمجو - معاونت  پشتیبانی وعضو هیات  مؤسس

 

 -8علیرضا یغمائی مقدم- مدیریت مالی وعضو هیات  مؤسس