چهارشنبه, 09 آذر 1401
 

خدمات رایگان مشاوره به دانشجویان

 

خدمات رایگان مشاوره به دانشجویان

 

خانوادگی: ازدواج - مهارتهای زندگی و...

تحقیق: درسی- کنکور- پایان نامه و ...

رفتاری: افسردگی - وسواس- استرس و...

و مشاوره دینی

 

ساعات حضور مشاور:

 

شنبه از ساعت 9 الی 12 ساختمان غدیر

دوشنبه از ساعت 9 الی 12 ساختمان غدیر

چهار شنبه از ساعت 9 الی 12 ساختمان غدیر

 


دانشجویان گرامی جهت اخذ نوبت به امور فرهنگی مراجعه نمایند.

امور فرهنگی مؤسسه