پنج شنبه, 31 خرداد 1397

اصلاحيه تقويم تحصيلي سال 96-95

 

با توجه به درجريان بودن امتحانات پايان ترم و جهت رفاه حال دانشجويان محترم، برنامه انتخاب واحد الكترونيكي تحت وب نيمسال دوم سال تحصيلي جاري(96-95) بشرح ذيل اعلام مي گردد:

 

95/11/3 لغايت همان روز كليه وروديهاي 92 و ماقبل

از 95/11/4 لغايت 95/11/5 كليه وروديهاي 93 و ماقبل

از 95/11/6 لغايت 95/11/7 كليه وروديهاي 94 و ماقبل

از 95/11/8 لغايت 95/11/10 كليه وروديهاي 95 و ماقبل

 

توجه: عدم انتخاب واحد در بازه هاي تعيين شده به منزله انصراف از تحصيل خواهد بود.