شنبه, 28 مهر 1397

برنامه کلاسی کاردانی الکتروتکنیک ورودی مهر 96

 

گروه اول

گروه دوم

گروه سوم

گروه چهارم