یکشنبه, 30 مهر 1396

برنامه کلاسی کاردانی الکتروتکنیک ورودی مهر 96

 

گروه اول

گروه دوم

گروه سوم

گروه چهارم