شنبه, 24 آذر 1397

ضمن تشکر از حضور فعال دانشجویان عزیز در مسابقه "آشنایی با اساتید و دانشجویان شهید" با عنایت به قرعه کشی انجام شده از بین دانشجویان عزیزی که درست پاسخ داده اند 3 نفر به شرح ذیل به قید قرعه انتخاب شده اند  

1- سرکار خانم نرجس سادات تدینی

2- جناب آقای علیرضا جهاندیده

3- جناب آقای مرتضی شکفته

که در اولین نشست رسمی جوایز آنها اهدا خواهد شد.

معاونت دانشجویی و فرهنگی