جمعه, 31 فروردين 1397
 

دانشجویان عزیز امتحانات نیمسال اول تحصیلی 1396 در ساختمان شماره 2 واقع در آموزگار 66 برگزار می گردد

 

دانشجویان عزیز امتحانات نیمسال اول تحصیلی 1396 در ساختمان شماره 2 واقع در آموزگار 66 برگزار می گردد