شنبه, 27 بهمن 1397

"انتشار مقاله حاصل از طرح پژوهشي توسط جناب آقاي دكتر كمالي يزدي در مجله معتبرISI". اين موفقيت را به نامبرده تبريك مي گوييم. (دانلود)