شنبه, 04 خرداد 1398

جهت ثبت نام عتبات به سایت www.labbayk.ir  مراجعه نمائید.

مهلت ثبت نام 97/5/14

زمان قرعه کشی :  97/5/15

زمان اعزام: 97/5/24