شنبه, 27 بهمن 1397

مؤسسه آموزش عالی اسرار از کلیه دانشجویان، اساتید و همکاران جهت بازدید از نمایشگاه دعوت می نماید

 

زمان: سه شنبه لغایت پنج شنبه از ساعت 10 صبح الی 19

مکان: نمایشگاه بین المللی مشهد-سالن فردوسی