یکشنبه, 03 شهریور 1398

بازدید دانشجویان صنایع از کارخانه فرش مشهد (دانلود)