شنبه, 04 خرداد 1398

بازدید دانشجویان صنایع از کارخانه فرش مشهد (دانلود)