یکشنبه, 11 خرداد 1399

ریاست محترم مؤسسه آموزش عالی اسرار

جناب آقای پروفسور دعائی

بدینوسیله توفیق اخذ مجوز رشته های کارشناسی ارشد تربیت بدنی و کارشناسی پیوسته مدیریت دولتی را حضور جنابعالی، هیات رئیسه، اساتید، کارکنان و دانشجویان تبریک عرض نموده، امید است در امر توسعه آموزش عالی به عنوان محور توسعه پایدار موفق و مؤید باشید