جمعه, 31 فروردين 1397
 

نمایش شاخه ها

 

معاون آموزشی ( محمد مهدی اشرافی بجستانی )

 

معاون آموزشی دانشگاه وظیفه برنامه ریزی، اداره، تصمیم گیری، سیاست گذاری و هدایت کلیه امور آموزشی و پژوهشی دانشگاه و امور بین المللی مرتبط و تهیه و تدوین برنامه های دقیق آموزشی و پژوهشی و کمک  فکری به امور اجرایی در فراهم نمودن امکانات آموزشی و پژوهشی برای ارتقاء کمیت و کیفیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه در سطوح ملی و بین المللی را بر عهده دارد.

 

 

وظایف و اختیارات معاونت آموزشی:

 

- تهیه و پیشنهاد آیین نامه های مختلف آموزشی و دستور جلسات شورای آموزشی دانشگاه با همکاری مسئولان ذیربط

- تدوین و پیشنهاد اصول کلی برنامه های آموزشی دانشگاه و نظارت بر اجرای آنها پس از تصویب

- مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل آموزشی و تنظیم برنامه های درسی و همفکری

- ارزیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف در هر نیمسال و انعکاس آن به ریاست و اعلام نتیجه آن ها به اعضای هیات علمی

- نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای وابسته به آموزش

- ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان

 

 

فرم ها:

فرم پیشنهاده طرح های پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (فرم شماره 2، پایان نامه ارشد یا رساله دکتری)