شنبه, 21 تیر 1399
 

نمایش شاخه ها

 

معاون آموزشی ( محمد مهدی اشرافی بجستانی )

 

معاون آموزشی دانشگاه وظیفه برنامه ریزی، اداره، تصمیم گیری، سیاست گذاری و هدایت کلیه امور آموزشی و پژوهشی دانشگاه و امور بین المللی مرتبط و تهیه و تدوین برنامه های دقیق آموزشی و پژوهشی و کمک  فکری به امور اجرایی در فراهم نمودن امکانات آموزشی و پژوهشی برای ارتقاء کمیت و کیفیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه در سطوح ملی و بین المللی را بر عهده دارد.

 

 

وظایف و اختیارات معاونت آموزشی:

 

- تهیه و پیشنهاد آیین نامه های مختلف آموزشی و دستور جلسات شورای آموزشی دانشگاه با همکاری مسئولان ذیربط

- تدوین و پیشنهاد اصول کلی برنامه های آموزشی دانشگاه و نظارت بر اجرای آنها پس از تصویب

- مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل آموزشی و تنظیم برنامه های درسی و همفکری

- ارزیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف در هر نیمسال و انعکاس آن به ریاست و اعلام نتیجه آن ها به اعضای هیات علمی

- نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای وابسته به آموزش

- ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان

 

 قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد

 

فرم ها:

آیین نامه جدید کارشناسی ارشد

شیوه تدوین پایان نامه ارشد

فرم نهایی پروپوزال

فرم اعلام کفایت کارشناسی ارشد

چکیده انگلیسی

چکیده فارسی

فرم انتخاب موضوع و استاد راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد

دستورالعمل ارائه پیشنهاده در رشته کارشناسی ارشد صنایع

فرایند دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری

فرم پیشنهاده پایان نامه کارشناسی ارشد

چک لیست بررسی طرح پیشنهادی

فرم درخواست دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم تایید حضور دانشجویان کارشناسی ارشد جلسات دفاع

برگه ارزشیابی جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم تحویل نسخه های پایان نامه کارشناسی ارشد