شنبه, 21 تیر 1399
 

نمایش شاخه ها

 

گروه برق

 

:::  دکتر عباس پورزکی                  مدیر گروه 

                                                                                                                                                    

 :::  دکتر مجید محمدی                   هیئت علمی                                     
  

 :::آ مهندس مجتبی میر غلامی             هیئت علمی                             

 

:::  دکتر فریبا نوبخت                     هیئت علمی                                    

  

:::  دکتر مسعود کفاش فرخد             هیئت علمی