دوشنبه, 01 مهر 1398
 

نمایش شاخه ها

 

گروه برق

 

:::  دکتر عباس پورزکی                  مدیر گروه 

                                                     

:::  دکتر خاطره سخنور                        هیئت علمی      

                                                                                                 

 :::  مهندس مجید محمدی                   هیئت علمی                                     
  

 :::آ مهندس مجتبی میر غلامی             هیئت علمی                             

 

::: مهندس فریبا نوبخت                     هیئت علمی                                    

  

:::  مهندس مسعود کفاش فرخد             هیئت علمی