شنبه, 21 تیر 1399
 

نمایش شاخه ها

 

گروه عمران

 

 

:::  دکتر مازیار بهرامي                                    مدیر گروه

 

:::  دکتر سید حسین مجتهدی                         هیئت علمی

  

:::  مهندس یاسر دعایی                                      هیئت علمی

 

 :::  دکتر جواد سيرجاني                            هيئت علمي

                                                       

::: مهندس هادی رزمجو                                 هیئت علمی

 

:::دکتر امین کمال یزدی                                  هیئت علمی